www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
Všeobecné podmienky používania pre webovú stránku (TOS)

Táto webová stránka je prevádzkovaná na vzdelávacie účely za účelom archívu materiálov a príspevkov a diskusného fóra pre študentov univerzít (Ďalej len "stránka").

Obsah stránky je bezplatný.

Stránka je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby. Služby sú na serveri poskytované používateľom na nekomerčné účely zdarma. Prevádzkovateľom stránky a poskytovateľom služieb na stránke je iniciatívny absolvent univerzity Gabriel F. - gabriel.f@ja.citam.info, facebook profil: https://www.facebook.com/www.studujes.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na stránke. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce. Správcovia tejto stránky nenesú zodpovednosť za príspevky odoslané užívateľmi, prípadne za ich ďalšie akcie. Nepoužívajte tieto stránky pre distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý je v rozpore s autorským zákonom. Všetko konáte na vlastnú zodpovednosť.

Registrácia používateľa na stránke nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na stránke zaregistrované. Informácie, ktoré používateľ vyplní na stránke v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite zaslať opravu týchto údajov používateľa, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala na adresu oprava.udajov@studujes.sk .

Študijným materiálom/príspevkom sa rozumie textová alebo graficky vizuálna informácia, ktorá slúži študentom a študujúcim k rozvoji ich vzdelania a ktorá má zmysluplný obsah a ktorá je zasielaná na stránku v elektronickej forme.

Povinnosti používateľa

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou.

Používateľ sa zaväzuje, že do databázy projektu bude prídavať iba študijné materiály či iné materiály potrebné k štúdiu.

Sťahujte len súbory, na ktoré vlastníte legálne oprávnenie.

Registráciou dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. (o ochrane osobných údajov) v znení neskorších predpisov. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na stránke, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom stránky a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.
Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na stránke na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Používateľ sa zaväzuje, že texty či iné materiály, ktoré do databázy projektu pridáva, sú jeho vlastnými výtvormi alebo má k uverejneniu týchto materiálov súhlas autora.
Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na stránku ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na stránke propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
Pridaním súboru / súborov / materiálu / príspevku projektov na stránku autor súhlasí s tým, aby boli prístupné ostatným návštevníkom portálu na stiahnutie.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa
- Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na stránke okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na stránke, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
- Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránke.
- Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných služieb na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť stránku, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
- Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.
- Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Príjem a príspevky generované z tejto stránky sú použité výhradne na pokrytie prevádzkových nákladov.Ak súhlasíš s podmienkami stránky a máš viac ako 18 rokov, klikni na Pokračovať

PS for ACTA: To čo tu máme, máme, pretože to potrebujeme. Nebráňte nám, neodsudzujte nás. Ďakujeme.
PS:Nechceme byť Warez, ale ...http://sk.wikipedia.org/wiki/Warez

Odpíš znaky sem: Iné znaky
©2005-2018 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:12038, Materiálov: 10695 (17.55GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika[8009/4518][251/1155] 5q, 35.8 ms, 316.7kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.