www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
[05/15]UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA (V KOMBINÁCII)
1. aprobačný predmet (jedna známka) – HUDOBNÁ VÝCHOVA:
Otázky:
1. Hudobná pedagogika – charakteristika, štruktúra, vzťah k ďalším muzikologickým disciplínam. / Základné typy barokovej hudby – prelúdium, fantázia, toccata. Bach, Johann Sebastian: Fúga č. 1 C dur, DTK I. / Počiatky hudby na Slovensku. Stredovek: štruktúra a nositelia hudobného života. Latinský bohoslužobný spev. Hudobná kultúra Veľkej Moravy. Duchovná pieseň. Svetská hudba. Začiatky polyfónie.
2. Dejiny hudobnej pedagogiky a vývoj hudobného školstva na Slovensku. / Kontrapunktické skladby – invencia, fúga . Bach, Johann Sebastian: Fúga č. 6 d mol, DTK I. / Renesancia na Slovensku. Štruktúra a nositelia hudobného života. Miesta pestovania hudobnej kultúry. Pamiatky polyfónnej hudby. Duchovná pieseň.
3. Hudobná pedagogika a hudobná didaktika. Didaktika hudobnej výchovy – vymedzenie pojmu. / Cyklickosť v baroku – kontrast v barokovom cykle, typy cyklickosti. Bach, Johann Sebastian: Fúga č. 11 F dur, DTK I. / Barok na Slovensku. Štruktúra hudobného života. Centrá pestovania hudby. Duchovná a svetská hudobná tvorba. Duchovná pieseň. Nototlač. Hudobná teória.
4. Osobnosť učiteľa. Príprava učiteľov hudobnej výchovy. / Kontrapunktické variácie v baroku. Bach, Johann Sebastian: Fúga č. 5 D dur, DTK I. / Klasicizmus na Slovensku. Sociálne funkcie hudby. Mecéni hudobného umenia. Miesta pestovania hudby. Hudobný repertoár. Hudobná tvorba. Skladatelia. Špecifické znaky domácej skladateľskej produkcie. Interpreti. Hudobná teória.
5. Zásady tvorby osnov a učebníc hudobnej výchovy, učebné pomôcky a učebňa. Curriculárny charakter osnov a plánovanie hudobnej výchovy. / Rondová forma – charakteristika, typy. Beethoven, Ludwig van: Sonáta pre klavír č. 3 C dur op. 2,  2. časť Adagio / Hudobný romantizmus na Slovensku. Charakter, štruktúra hudobnej kultúry. Hudobná výchova a hudobné školstvo.  Hudobné druhy a žánre. Hudobná teória. Slovenskí skladatelia, skladatelia českého a nemecko-rakúskeho pôvodu. Maďarskí skladatelia.
6. Príprava učiteľa hudobnej výchovy na vyučovanie. Typy a stavba vyučovacej hodiny. Mimotriedna a mimoškolská hudobná výchova. / Sonátový cyklus. Beethoven, Ludwig van: Sonáta pre klavír č. 2 A dur op. 2, 4. časť Rondo. Grazioso. / Hudba na Slovensku v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. Podmienky pre rozvoj slovenskej národnej hudby po roku 1918 (Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Moyzes, Mikuláš Schneider-Trnavský, Frico Kafenda, Alexander Albrecht).
7. Vonkajšie a vnútorné činitele hudobného vývoja dieťaťa, priebeh a významné obdobia hudobného vývoja dieťaťa. / Trojdielna piesňová forma – vzťah malej a veľkej piesňovej formy. Beethoven, Ludwig van: Sonáta pre klavír č. 7 D dur op. 10/3, 3. časť Menuetto / Vývinové podnety a kultúrno-spoločenské podmienky formovania slovenskej hudobnej moderny, nástup a jej vývoj. Charakteristika štýlu (Alexander Moyzes, Eugen Suchoň, Ján Cikker, Jozef Kresánek).
8. Vyučovacie metódy a didaktické zásady v hudobnej výchove. / Sonátová forma – charakteristika so zreteľom na vzťah expozície k rozvedeniu. Beethoven, Ludwig van: Sonáta pre klavír č. 4 Es dur op. 7, 1. časť Allegro molto e con brio / Kompozičná škola Alexandra Moyzesa – hlavní predstavitelia a ich tvorba (D. Kardoš, T. Frešo, L. Holoubek, A. Očenáš, Š. Jurovskýsmiley for ;).
9. Estetická a ideovo-výchovná práca s piesňou. Spevácka výchova. / Dvojdielna a trojdielna malá piesňová forma. Beethoven, Ludwig van: Sonáta pre klavír č. 6 F dur op. 10/2, 2. časť Allegretto / Vývoj hudby na Slovensku po roku 1945. Charakteristika spoločenskej situácie a vznik nových hudobných inštitúcií. Etapy vývoja hudby na Slovensku (Otto Ferenczy, Ján Zimmer).
10. Vývoj vokálno-intonačných metód – Quido z Arezza, číselná metóda, metóda Tonic-so-fa a Tonika-Do. / Cykličnosť v klasicizme. Beethoven, Ludwig van: Sonáta pre klavír č. 7 D dur op. 10/3, 4. časť Rondo / Vývoj slovenskej hudby v rokoch 1956 – 1968: liberalizácia  a stabilizácia v slovenskej kultúre a umení - Ilja Zeljenka, Ladislav Burlas, Ivan Hrušovský, Juraj Hatrík, Tadeáš Salva, Jozef Sixta, Juraj Beneš.
11. Rytmická výchova. / Pieseň v 19. a 20. storočí s akcentom na vzťah slova a hudby. Schubert, Franz: Heiden-Rőslein č. 3 op. 3; Das Wandern – pieseň č. 1 z cyklu Krásna mlynárka op. 25; Schneider-Trnavský, Mikuláš: Uspávanka / Charakteristika hudobného života v 70. rokoch a nástup normalizácie. Koniec 20. storočia v slovenskej hudbe. Skladateľské osobnosti.
12. Hudobno-výchovný systém Zoltána Kodálya. / Národné prvky v opernom diele. Smetana, Bedřich: Skočná z opery Prodaná nevěsta / Impresionizmus v hudbe. Claude Debussy, Maurice Ravel. Ďalší predstavitelia – impresionizmus v španielskej, talianskej a českej hudbe (Manuel de Falla, Ottorino Respighi, Leoš Janáček).
13. Hudobno-výchovný systém Carla Orffa. / Harmonické a tektonické osobitosti klavírnych skladieb v 19. storočí. Chopin, Fryderyk: Grande valse brillante op. 18 / Vývoj hudby v prvej polovici 20. storočia. Hudobný život. Základné štýlové tendencie hudby v prvej polovici 20. storočia – expresionizmus, konštruktivizmus, neofolklorizmus, civilizmus, neoklasicizmus.
14. Adaptácia Orffovho Schulwerku v iných krajinách. Schulwerk v Čechách a na Slovensku. / Sláčikové kvarteto v 19. storočí – podiel romantických a autobiografických prvkov v programovej komornej hudbe. Smetana, Bedřich: Sláčikové kvarteto Z mého života, 1. časť Allegro vivo appassionato / Expresionizmus v hudbe – druhá viedenská škola a jej vplyv na vývoj hudby v druhej polovici 20. storočia  (Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern). Neofolklorizmus v hudbe: hlavné štýlotvorné znaky (Béla Bartók, Zoltán Kodály, George Enescu, Igor Stravinskij).
15. Hudobno-výchovný systém Pierra van Hauwe ako syntéza kodályovsko-orffovskej hudobnej výchovy. / Koncert pre klavír a orchester vrcholného romantizmu. Čajkovskij, Piotr Iľjič: Koncert pre klavír a orchester b mol op. 23, 1. časť Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito (expozícia) / Civilizmus v hudbe: hlavné štýlotvorné znaky (Eric Satie a Parížska šestka). Neoklasicizmus – hlavné štýlotvorné znaky v hudbe Mauricea Ravela, Francisa Poulenca, Arthura Honeggera, Dariusa Milhauda.
16. Hra na detských hudobných nástrojoch a zobcovej flaute. / Komorné diela v ranom romantizme – kompozičné súvzťažnosti s piesňovým žánrom. Schubert, Franz: Klavírne kvinteto A dur Pstruh, 4. časť Andantino / Vedúce syntetické osobnosti prvej polovice 20. storočia – Igor Stravinskij, Paul Hindemith, Sergej Prokofiev, Dmitrij Šostakovič. Charakteristika tvorby.
17. Metódy práce s hudobne zaostávajúcimi a hudobne talentovanými žiakmi. Príčiny nespevnosti detí. / Cykličnosť v klasicizme. Symfónia vrcholného klasicizmu. Haydn, Joseph: Symfónia č. 94 G dur S úderom na tympany, 2. časť Andante / Vývoj hudby v druhej polovici 20. storočia. Hudobný život. Návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po druhej svetovej vojne. Determinizmus v hudbe. Prejavy v tvorbe Oliviera Messiaena, Luigi Dallapicolu, Karlheinza Stockhausena, Pierra Bouleza, Luigi Nona, Luciana Beria.
18. Hudobná percepcia a aktívne osvojovanie umeleckého diela na princípe didaktickej redukcie a komplementárnych činností. / Klavírne skladby v romantizme s dôrazom na ich formové a harmonické riešenie. Chopin, Fryderyk : Preludium č. 6 h mol, op. 28 / Indeterminizmus – aleatorika, timbrová hudba, grafická hudba (východiská, charakteristika a vývoj). Spojené štáty americké (Henry Cowell, John Cage, Edgar Varése). Európa (Mauricio Kagel, György Ligeti, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki).
19. Dokumenty: Charta Európskej asociácie školskej hudobnej výchovy. Projekt Milénium. / Pieseň v neskorom romantizme a jej súvzťažnosti so žánrom symfónie. Mahler, Gustav: Wenn dein Mutterlein, pieseň z cyklu Piesne o mŕtvych deťoch / Hraničné oblasti a multimediálne formy – Hnutie fluxus. Charakteristika, východiská (happeningy) a hlavní predstavitelia. Minimal music: vývojové predpoklady, charakteristika (La Monte Young, Steve Reich, Philip Glass).
20. Pojmové mapovanie a clustering. / Impresionistická harmónia a jej osobitosti – paralelizmy. Debussy, Claude: Potopená katedrála, prelúdium pre klavír č. 10 / Elektroakustická hudba (konkrétna hudba, elektronická hudba, Music for Tape). Charakteristika jednotlivých škôl a hlavní predstavitelia (Francúzsko, Nemecko, Spojené štáty americkésmiley for ;).
LITERATÚRA - DIDAKTIKA HUDOBNEJ VÝCHOVY:
BURLAS, Ladislav: Teória hudobnej pedagogiky. Prešov 1997.
BURLAS, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus. NHC, Bratislava 1998.
DANIEL, Ladislav: Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 1. – 3. Panthon, Praha 1998.
ELSCHEK, Oskár: Hudobná veda súčasnosti. Systematika, teória, vývin. SAV, Bratislava 1984.
HAUWE, Pierre van: Rhytmus. (interný materiál – prístupný v knižnici KH.)
HAUWE, Pierre van: Hudební školka 1.–4. Wingra, Praha 1994.
HAUWE, Walter: Technika hry na zobcovou flétnu I. (interný materiál – prístupný v knižnici KH.)
HATRÍK, Juraj: Drahokam hudby. Vysokoškolské učebné texty. Nitra: PF UKF 1997.
HERDEN, Jaroslav: Hudba pro děti. Praha 1992.
HULKOVÁ, Marta: Príspevok k problematike hudobnej výchovy na území Slovenska v 16. storočí. In: Slovenská hudba, 30, 2004, č. 3, s. 225–239.
HURNÍK, Ilja – EBEN, Petr: Česká Orffova škola I. – IV. Panton, Praha 1972–1978, LP.
KALINAYOVÁ–BARTOVÁ, Jana: Hudobná výchova. In: ŽIGO, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava 2004.
KUCHAROVÁ, Jana: Pojmové mapovanie a clustering. Ročníková práca. Nitra: KH PF UKF
2002
KVAPILOVI, Jan a Eva: Flautoškola 1.–2. Wingra, Bratislava 2003.
LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobná výchova na Slovensku – história, súčasnosť a perspektívy. In.: Slovenská hudba, 28, 2002, č. 2.
NOSKOVÁ, Markéta: Pierre van Hauwe a jeho principy v českém hudebním prostoru. Absolventská práca. Sv. Jan pod Skálou: Vyšší odb. škola pedagogická 2001.
ORFF, C. – KEETMAN, G: Musik für Kinder I. – V. Schott, Mainz 1950, 1954.
ROSCHER, Wolfgang: Polyestetická výchova (interný materiál – prístupný v knižnici KH.)
SEDLÁK, František: Didaktika hudební výchovy II. SPN, Praha 1979.
SEDLÁK, František: Nové cesty hudební výchovy na ZŠ. SPN, Praha 1977.
SLOŽIL, Alois: Maďarská hudební výchova. SPN, Praha 1976.
Texty I. (Zborník) München 1999. (interný materiál – prístupný v knižnici KH.)
Charta Európskej asociácie školskej hudobnej výchovy.
Milénium.
Aktuálne učebnice, osnovy a učebné plány pre ZŠ a ZUŠ
LITERATÚRA - HUDOBNÁ ANALÝZA:
BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. OPUS, Bratislava 1978.
HRADECKÝ, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Praha 1972.
HRUŠOVSKÝ, Ivan: Úvod do štúdia teórie harmónie. Bratislava 1963.
JANEČEK, Karel: Harmonie rozborem. Praha 1963.
KRESÁNEK, Jozef: Tektonika. Bratislava 1994.
ZENKL, Luděk: ABC hudebních forem. Praha 1984.
LITERATÚRA - DEJINY HUDBY:
ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava 2003.
ADAMČIAK, Milan: Kontinuita vývoja slovenskej hudobnej tvorby. In: Hudobný život (16/9, 8).
BARTELTOVÁ, Magda: Hudba 20. storočia. PF UK, Bratislava 2000.
BEK, Josef: Hudební neoklasicizmus. Praha 1960.
BEK, Josef: Impresionizmus a hudba. Praha 1964.
BEK, Josef: Světová hudba dvacátého století. Praha 1968.
BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna. Bratislava 1983.
Dejiny slovenskej hudby. Ed. Oskár Elschek. SAV – ASCO art a Science, Bratislava 1996.
Dejiny slovenskej hudby. SAV, Bratislava 1957.
DRUSKIN, Michail S.: O západoeurópskej hudbe 20. storočia. Bratislava 1976.
HERZFELD, Friedrich: Musica nova. Praha 1966.
HOLZKNECHT, Václav: Claude Debussy. Praha 1958.
CHALUPKA, Ľubomír: K vývoju slovenskej hudobnej avantgardy. In: Hudobný život (27/20–21,11).
KOHOUTEK, Ctirad: Novodobé skladební směry v hudbě. Praha 1965.
K pocte Jána Cikkera. Ed. Ľubomír Chalupka. [Zborník z muzikologickej konferencie v rámci BHS 2001] Bratislava 2002.
KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň. Bratislava 1978.
MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Stručný prierez vývojom slovenskej hudby v 20. storočí. In: Hudobný život (20/5, 12).
MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Hudba v kontexte vývoja umenia 20. storočia. AU, Banská Bystrica 2004.
MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900. Formation and styles. AU, Banská Bystrica 2002.
MICHELS, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby. Praha 2000.
NAVRÁTIL, Miloš: Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Montanex, Ostrava 1996.
SCHNIERER, Miloš: Svět orchestrů 20. století – I. Praha 1998.
SCHNIERER, Miloš: Svět orchestrů 20. století – II. Praha 1998.
SCHNIERER, Miloš: Expresionizmus a Nová hudba. Svět orchestrů 20. století – III. PgF JU, České Budejovice 1999.
VYSLOUŽIL, Jiří: Hudobníci 20. storočia. Bratislava 1981.
Kolektív autorov: Sto slovenských skladateľov. (Eds. Marián Jurík, Peter Zagar.) Bratislava, 1998.
SMOLKA, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby. Praha 2003
Linky:
http://www.amadeo.sk/_FONOKLUB/SKLADATELIA/SCHÖNBERG/append.htm

Prosíme nedávajte naše súbory na iné stránky!
Veď tu sú zadarmo.
Tak sa prihláste

file 8.docpozor
file 9.docpozor
file 11.docpozor
file 12.docpozor

Prosíme nedávajte naše súbory na iné stránky!
Veď tu sú zadarmo.
Tak sa prihláste

file 16.docpozor
file ot. č.6.docpozor
file ot.c.7.docpozor
file otazka 20.docxpozor
file otazka 10.docxpozor
file otázka 3.docxpozor
file hu_19.docpozor
file hu_13.docpozor
file hu_12.docpozor
file 18 otázka.docpozor
file 17. nespevnosť, cykličnosť v klasicizme.docpozor
file 15hv.docpozor
file 15a.docpozor
file 7hv.docpozor
file 4. Učiteľ, fuga, klasicizmus na Slovensku.docpozor
file Nová hudba komplet.pdfpozor
file 1hv.docpozor
file otazka 1.gif (11.43-95%Ⓓ)FREE
file 2.pdf (11.31-94%Ⓓ)FREE
file 2.docpozor
file 5.pdf (15.23-95%Ⓓ)FREE
file 5.docpozor
file 6.pdf (12.5-94%Ⓓ)FREE
file 6.docpozor
🎁 Balíček súborov so zľavou


Vysvetlívky:
(XX Ⓓ) - hodnota súboru, ktorá Ti maximálne môže byť odrátaná po stiahnutí
pozor - k súboru nemáš momentálne prístup, kliknutím na súbor, zistíš prečo
info - autor pridal dodatočný popis/komentár k súboru
- kliknutím na ikonu sa zobrazí náhľad súboru
©2005-2024 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:23261, Materiálov: 16642 (36.95GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [18081/9878][286/1815] 10q, 117.9 ms, 1998.3kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.