www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
Všeobecné podmienky používania pre webovú stránku (TOS) a Politika ochrany súkromia a osobných údajov

Táto webová stránka je prevádzkovaná na vzdelávacie účely za účelom archívu materiálov a príspevkov a diskusného fóra pre študentov univerzít (Ďalej len "stránka").

Obsah stránky je bezplatný.

Stránka poskytuje fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby. Služby sú na serveri poskytované používateľom na nekomerčné účely zdarma. Prevádzkovateľom stránky je iniciatívny absolvent univerzity Gabriel F. - gabriel.f@studujes.sk, facebook profil: https://www.facebook.com/www.studujes.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Tvoje osobné údaje spracovávame a uchovávame v súlade s nariadením GDPR
Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré nám používateľ poskytol pri používaní stránky, vyplnením formulárov alebo môžeme informácie zhromaždovať automaticky, ak sa používateľ zaregistruje prostredníctvom sociálnej siete (Facebook alebo Google).
Typické informácie, ktoré získavame a ukladáme, môžu obsahovať:
- povinné informácie pri registrácii: tvoja prezývka, e-mailová adresa a zašifrované heslo
- povinné informácie pri registrácii cez sociálnu sieť: tvoje meno alebo prezývka, e-mailová adresa
- odkaz na profil na sociálnej sieti
- tvoje predvoľby na stránke
- podrobnosti o tvojich návštevách: IP adresa, posledná návšteva, počet návštev, história sťahnutí materiálov
- používateľove príspevky a materiály
- hodnotenia medzi používateľmi

Tvoje údaje sú uložené nasledovne:
- 10 rokov po tvojej poslednej návštevy stránky alebo po zablokovaní účtu
- 2 roky po zrušení účtu
Po uvedených obdobiach sú tvoje údaje z databázového servera úplne odstránené, hodnotenia anonymizované a príspevky zmazané.

Ako používame informácie, ktoré od teba zhromažďujeme?
- k posielaniu informácií týkajúcich sa služby e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (napr. potvrdenie registrácie)
- k úprave tvojho používateľského profilu na stránke
- k zabezpečeniu súladu s platnými zákonmi, našimi podmienkami používania a upozornením na ochranu osobných údajov. Niektoré priestupky, ktoré považujeme za nevhodné, môžu viesť k pozastaveniu tvojho účtu
- k informovaniu o všetkých zmenách na našej platforme
- k správe našej platformy a pre interné operácie, vrátane riešenia problémov, analýze dát, testovaniu, výskumu a na analytické a prieskumné účely
- ako súčasť nášho úsilia udržať našu platformu bezpečnú a zabezpečenú

Kto je príjemcom informácií, ktoré od teba zhromažďujeme a na aké účely?
Keď využívaš naše služby, niektoré tvoje informácie sú zdieľané s našimi používateľmi, napr. pri zverejnení inzerátu (napr. telefónne číslo alebo e-mail).

Aké sú tvoje práva vo vzťahu k tvojim osobným údajom?
Ak to umožňuje zákon, máš právo získať kópiu osobných údajov, ktoré vlastníme. Skôr ako odpovieme na tvoju žiadosť, môžeme ťa požiadať o overenie tvojej totožnosti a o uvedenie ďalších podrobností, aby sme mohli lepšie reagovať na tvoju žiadosť. Budeme sa snažiť reagovať v primeranom časovom rámci a v každom prípade v časovom rámci zákona. Ak chceš toto právo uplatniť, kontaktuj nás prostredníctvom kontaktných údajov.
Ako registrovaný používateľ môžeš tiež získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchovávame prostredníctvom svojho účtu a môžeš ich opraviť, zmeniť alebo odstrániť nepresné informácie. Svoje osobné údaje môžeš tiež zmeniť alebo zmazať, keď nás kontaktuješ pomocou kontaktných údajov. Kedykoľvek môžeš svoj účet uzatvoriť on-line a máš právo vzniesť námietky k spracovaniu tvojich osobných údajov.
Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme vykonať v našom oznámení o ochrane osobných údajov v budúcnosti, budú zverejnené na tejto stránke.

Správcovia tejto stránky nenesú zodpovednosť za príspevky odoslané užívateľmi, prípadne za ich ďalšie akcie. Nepoužívajte tieto stránky pre distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý je v rozpore s autorským zákonom. Všetko konáte na vlastnú zodpovednosť.
Registrácia používateľa na stránke nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na stránke zaregistrované.
Študijným materiálom/príspevkom sa rozumie textová alebo graficky vizuálna informácia, ktorá slúži študentom a študujúcim k rozvoji ich vzdelania a ktorá má zmysluplný obsah a ktorá je zasielaná na stránku v elektronickej forme.

Povinnosti používateľa
Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou.
Používateľ sa zaväzuje, že do databázy projektu bude prídavať iba študijné materiály či iné materiály potrebné k štúdiu.
Sťahujte len súbory, na ktoré vlastníte legálne oprávnenie.

Registráciou dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), za účelom poskytovania služieb používateľovi na stránke, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom stránky a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.
Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na stránke na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Používateľ sa zaväzuje, že texty či iné materiály, ktoré do databázy projektu pridáva, sú jeho vlastnými výtvormi alebo má k uverejneniu týchto materiálov súhlas autora.
Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na stránku ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na stránke propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
Pridaním súboru / súborov / materiálu / príspevku projektov na stránku autor súhlasí s tým, aby boli prístupné ostatným návštevníkom portálu na stiahnutie.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa
- Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na stránke okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na stránke, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
- Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránke.
- Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných služieb na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť stránku, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
- Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.
- Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Príjem a príspevky generované z tejto stránky sú použité výhradne na pokrytie prevádzkových nákladov.Ak súhlasíš s podmienkami stránky a máš viac ako 18 rokov, klikni na Pokračovať

PS for ACTA: To čo tu máme, máme, pretože to potrebujeme. Nebráňte nám, neodsudzujte nás. Ďakujeme.
PS:Nechceme byť Warez, ale ...http://sk.wikipedia.org/wiki/Warez

Odpíš znaky sem: Iné znaky
©2005-2024 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:22887, Materiálov: 16413 (36.01GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika[17723/9672][910/1211] 5q, 22.2 ms, 316.1kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.