www.Studujes.sk ... Tvoja študentská truhlica
[12/11]Naj­nov­ší vý­skum naz­na­ču­je, že ľud­ská in­te­li­gen­cia, pa­mäť i po­zor­nosť ma­jú li­mi­ty, kto­rých prek­ro­če­nie po­mo­cou lie­kov či tech­no­ló­gií mô­že byť ne­bez­peč­né. Ved­ci vý­sled­ky svoj­ho vý­sku­mu zve­rej­ni­li v ča­so­pi­se Current Di­rec­tions in Psy­cho­lo­gi­cal Scien­ce.
Viac
http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2011-12-12/c145339-usa-ludska-inteligencia-pamat-ci-pozornost-maju-limity
Dô­vo­dom sú kom­pro­mi­sy, kto­ré sú v pro­ce­se evo­lú­cie pri­ro­dze­né. Ľudia nap­rík­lad ras­tú do is­tej vý­šky pre­to, le­bo ich sr­dce by ne­do­ká­za­lo od­vá­dzať krv vy­ššie. Ta­ké­to kom­pro­mi­sy sa pod­ľa ne­ho up­lat­ňu­jú aj pri in­te­li­gen­cii, pa­mä­ti či po­zor­nos­ti.


Vysvetlívky:
(XX Ⓓ) - hodnota súboru, ktorá Ti maximálne môže byť odrátaná po stiahnutí
pozor - k súboru nemáš momentálne prístup, kliknutím na súbor, zistíš prečo
info - autor pridal dodatočný popis/komentár k súboru
- kliknutím na ikonu sa zobrazí náhľad súboru
©2005-2024 študenti univerzít. Všetky práva vyhradené Len aby sa nezabudlo, obsah je určený len pre študijné účely.Používateľov:23261, Materiálov: 16642 (36.95GB)
RSS Všeobecné podmienky používania (TOS) Štatistika [18081/9878][482/1815] 12q, 66.5 ms, 1947.8kB
Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.